MŁODZIEZOWY KLUB HETMANA . Zadanie z profilaktyki.

Category: Aktualności

Profilaktyka

 

 

06 kwietnia 2018 roku Klub Sportowy „HETMAN” Włoszczowa podpisał umowę z Gminą Włoszczowa na realizację zadania publicznego pn.: MŁODZIEŻOWY KLUB HETMANA – organizacja masowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa, stanowiących alternatywną formę spędzania wolnego czasu.

Zadanie będzie polegało na organizacji przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia i kształtujących przekonanie o szkodliwości alkoholu i narkotyków – poprzez masowe pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenów Gminy Włoszczowa. Projekt będzie realizowany w okresie od 06 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2018.

Celem realizacji zadania jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz kształtowanie przekonania o szkodliwości środków odurzających, podczas masowych zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Szczegółowymi celami zadania są zorganizowanie zajęć sportowych podnoszących sprawność fizyczną i poprawiających ogólną wydolności organizmu, objęcie 140 osób zorganizowanymi zajęciami sportowymi połączonymi z treningami, zawodami sportowymi i zajęciami profilaktycznymi, popularyzacja wzorców kulturalnego zachowania się młodzieży na imprezach sportowych, przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom młodzieży poprzez organizację czasu wolnego, poprawa bazy, zaplecza sprzętowego oraz warunków do uprawiania sportu, propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom, wyrównanie szans młodzieży z terenów wiejskich, uatrakcyjnienie cyklu szkolnego poprzez zaproponowane wsparcie.

Zadanie publiczne „MŁODZIEŻOWY KLUB HETMANA – organizacja masowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa, stanowiących alternatywną formę spędzania wolnego czasu” jest współfinansowane ze środków Gminy Włoszczowa.

Zapraszamy serdecznie rodziców i opiekunów dzieci do zapisania dzieci na zajęcia sportowe.

Więcej informacji udziela Prezes Klubu, tel. 509418309