Polityka prywatności – RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy HETMAN Włoszczowa z siedzibą 29-100 Włoszczowa, przy ulicy Wiśniowej 2 KRS 0000099900, tel. 509 418 309, e-mail: kshetmanwloszczowa@interia.pl.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,

 2. realizacji zawartych umów,

 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Klubem Sportowym HETMAN Włoszczowa przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Klub Sportowy HETMAN Włoszczowa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do przenoszenia danych,

 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. W wyżej wymienionych przypadkach kontakt z biurem Klubu Sportowego Hetman Włoszczowa e-mail: kshetmanwloszczowa@interia.pl telefon 509 418 309, 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 2.

 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Klubie Sportowym HETMAN Włoszczowa Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2.

 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób automatyzowany i nie będą profilowane. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu na opisane w tym punkcie przetwarzanie.